Algemene vorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Maatschap E.R.M. Sieling en C.J. Kloet

Definities

1.1 De maatschap: de maatschap E.R.M. Sieling en C.J. Kloet, gevestigd te Grolloo aan de Tienmaatsweg nr. 2 (9444 TR).
1.2 de bewaargever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met de maatschap een overeenkomst heeft gesloten omtrent de bewaring, verzorging, training, opfok, revalidatie of pension van dieren en zaken, met name paarden.
1.3 de koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die met de maatschap een koopovereenkomst heeft gesloten.
1.4 de volmachtgever: de natuurlijke– of rechtspersoon die aan de maatschap de bevoegdheid heeft gegeven in zijn naam een of meer rechtshandelingen te verrichten, met name het aangaan van een koopovereenkomst.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met de maatschap, waaronder overeenkomsten die zijn aangegaan onder de handelsnaam: “Irma Sieling” en overeenkomsten aangegaan met één van de maten.

3. Zorgplicht
3.1 De maatschap is gehouden voor de bij haar geplaatste dieren en zaken de zorg van een goed bewaarder in acht te nemen. De maatschap is dan ook gerechtigd alle hiervoor noodzakelijke handelingen te verrichten of te doen verrichten.
3.2 Teneinde aan de verplichtingen genoemd in het eerste lid te voldoen, is de maatschap tevens gerechtigd deskundige hulp in te roepen. Hiermee wordt met name gedoeld op het inschakelen van een veterinair. Zo mogelijk wordt over de inzet van deze deskundige hulp vooraf overleg met de bewaargever gepleegd; dit alles ter beoordeling van de maatschap.

4. Betaling
4.1 De maatschap brengt “voorziene kosten” vooraf in rekening, “bijkomende kosten” achteraf.
4.2 De kosten van de in art. 3 eerste lid genoemde noodzakelijke handelingen worden, voorzover deze handelingen niet vallen onder de reguliere verzorging, door de maatschap aan de bewaargever in rekening gebracht.
4.3 De kosten van de in art. 3 tweede lid genoemde deskundige hulp worden dan wel door de maatschap dan wel, dit ter beoordeling van de maatschap, door de ingeschakelde deskundige aan de bewaargever in rekening gebracht.
4.4 Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de bewaargever (koper, volmachtgever) van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
4.5 Alleen betaling door overmaking op de ten name van de maatschap gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de bewaargever (koper, volmachtgever).
4.6 Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de bewaargever (koper, volmachtgever) die in verzuim is, komen die kosten (ter verkrijging van voldoening buiten rechte) met een minimum van 15 % van het openstaande saldo ten laste van de bewaargever (koper, volmachtgever).
4.7 Indien de maatschap genoodzaakt is de bewaargever (koper, volmachtgever) in een gerechtelijke procedure te betrekken, komen alle door de maatschap gemaakte proceskosten voor rekening van de bewaargever (koper, volmachtgever), ook voorzover de daadwerkelijk gemaakte proceskosten een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen.
4.8 De maatschap heeft het recht om de nakoming van de verplichting harerzijds tot afgifte van een dier of zaak aan de bewaargever (koper, volmachtgever) op te schorten totdat alle kosten terzake door de bewaargever (koper, volmachtgever) zijn voldaan.

5. Aanvullende bepalingen ten aanzien van in opfok gegeven paarden
5.1 Paarden worden bij de maatschap in opfok gegeven tot een leeftijd van circa 3 jaar. Deze opfokperiode is te verdelen in perioden van circa een half jaar, welke perioden overeenkomen met het stal- danwel het weideseizoen. Het stalseizoen loopt van circa 1 oktober tot circa 1 mei. Het weideseizoen loopt van circa 1 mei tot circa 1 oktober. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Het feitelijke verblijf op stal resp. in de weide is bepalend.
5.2 Indien de bewaargever aan het eind van een stalseizoen, aan het eind van een weideseizoen of, in het geval het een 2 jarige hengst betreft die naar de hengstenkeuring zal gaan, in de eerste week van augustus de opfokperiode wil beëindigen, moet hij dit tenminste één maand van tevoren schriftelijk aan de maatschap melden.
5.3 Het beëindigen van de opfokperiode bij de maatschap op andere tijdstippen dan genoemd in het tweede lid, dan wel zonder de in het tweede lid genoemde opzegtermijn in acht te nemen, is niet toegestaan. Indien de bewaargever de opfokperiode nochtans ontijdig beëindigd, dan is de bewaargever aan de maatschap 2/3 gedeelte van de voorziene kosten tot het eind van het betreffende stalseizoen dan wel de volledige voorziene kosten tot het eind van het betreffende weideseizoen aan de maatschap verschuldigd. De maatschap zal hier uitsluitend in uitzonderingsgevallen van afwijken.
5.4 De geldelijke waarde van een bij de maatschap in opfok gegeven paard wordt, indien noodzakelijk, in onderling overleg vastgesteld tot een maximum van € 5.000,-

6. Aanvullende bepalingen ten aanzien van in training gegeven paarden
6.1 Paarden worden bij de maatschap in training gegeven voor een periode van tenminste één maand, welke periode steeds met één maand wordt verlengd.
6.2 Indien de bewaargever de trainingsperiode wil beëindigen, dan dient hij dit tenminste één maand van tevoren schriftelijk aan de maatschap te melden.
6.3 De geldelijke waarde van een bij de maatschap in training gegeven paard wordt, indien noodzakelijk, in onderling overleg vastgesteld tot een maximum van € 10.000,--

7. Aanvullende bepalingen ten aanzien van in revalidatie gegeven paarden
7.1 Paarden revalideren bij de maatschap voor een periode van tenminste één maand, welke periode steeds met twee weken wordt verlengd.
7.2 Indien de bewaargever de revalidatieperiode wil beëindigen, dan dient hij dit tenminste twee weken van tevoren schriftelijk aan de maatschap te melden.
7.3 De geldelijke waarde van een bij de maatschap in revalidatie gegeven paard wordt, indien noodzakelijk, in onderling overleg vastgesteld tot een maximum van € 5.000,--.

8. Aanvullende bepalingen ten aanzien van pensionpaarden
8.1 Paarden staan bij de maatschap in pension voor een periode van tenminste één maand, welke periode steeds met één maand wordt verlengd.
8.2 Indien de bewaargever de pensionperiode wil beëindigen, dan dient hij dit tenminste één maand van tevoren schriftelijk aan de maatschap te melden.
8.3 De geldelijke waarde van een bij de maatschap in pension gegeven paard wordt, indien noodzakelijk, in onderling overleg vastgesteld tot een maximum van € 5.000,--.

9. Verkoop van paarden
9.1 De maatschap is bij verkoop van een paard verplicht een paard af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt, dat wil zeggen die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
9.2 De koper kan geen beroep meer doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (c.q. een gebrek vertoont), indien hij de maatschap daarvan (c.q. van het gebrek) niet binnen veertien dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
9.3 De maatschap kan bij de verkoop van een paard (aan een wederpartij) ook handelen in naam van een ander (de volmachtgever) en is dan geen partij bij de koopovereenkomst. De wederpartij is in een dergelijk geval wel gehouden om de overgekomen koopprijs aan de maatschap te voldoen.

10. Volmacht
10.1 Indien een volmachtgever de maatschap de bevoegdheid heeft gegeven in zijn naam een paard te verkopen, ontvangt de maatschap de hiervoor overeengekomen vergoeding bij de verkoop van het paard, dan wel wanneer het paard door de volmachtgever bij de maatschap wordt weggehaald.
10.2 De maatschap is in dit kader gerechtigd de overeengekomen vergoeding alsmede de overige gemaakte kosten te verrekenen met de door haar ontvangen koopprijs.

11. Verval van rechten
11.1 Alle rechten die de bewaargever naar aanleiding van de overeenkomst jegens de maatschap geldend zou kunnen maken, vervallen door verloop van drie maanden nadat de tussen partijen gesloten overeenkomst is geëindigd.
11.2 Alle rechten die de koper naar aanleiding van de koopovereenkomst jegens de maatschap geldend zou kunnen maken vervallen door verloop van drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst.
11.3 Alle rechten die de volmachtgever naar aanleiding van de aan de maatschap gegeven volmacht jegens de maatschap geldend zou kunnen maken, vervallen door verloop van drie maanden na het eindigen van de volmacht.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van de maatschap voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuur(facturen) die in verband met de overeenkomst door de maatschap aan de bewaargever (koper, volmachtgever) is (zijn) verzonden danwel, indien de hoogte van de factuur (facturen) de in onderling overleg vastgestelde geldelijke waarde van een paard te boven gaat, tot ten hoogste die geldelijke waarde.
12.2 De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de maatschap.
12.3 Bij het (eventueel) inschakelen van derden zal de maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
12.4 De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door een bij de maatschap geplaatst dier ligt bij de eigenaar van dit dier.

13. Geschillen
13.1 Partijen zullen trachten om alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst in eerste instantie door middel van onderling overleg op te lossen.
13.2 Leidt het in het eerste lid genoemde overleg niet tot een oplossing, dan zullen genoemde geschillen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank te Groningen.

Inloggen - Disclaimer - Webmail- Contact gegevens

Copyright © 2023. All Rights Reserved.